Blog

Obowiązki sklepu internetowego związane z prawem konsumenta do odstąpienia od umowy

26-11-2020

W związku z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, która w czasach COVID-19 nabiera jeszcze większego znaczenia, coraz więcej zakupów dokonujemy za pośrednictwem sklepów internetowych i podobnych platform sprzedażowych. Chociaż taka forma dokonywania zakupów jest bardzo wygodna, to jednak podczas sprzedaży internetowej klient nie może sprawdzić jakości danego towaru. Będąc następnie niezadowolonym z dokonanego zakupu może chcieć od takiej umowy odstąpić.. W artykule przeanalizujemy jakie obowiązki związane z konsumenckim prawem odstąpienia prawo nakłada na przedsiębiorców.

Obowiązki informacyjne, w tym konsumenckie prawo odstąpienia

Przede wszystkim należy wskazać, że ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej “Ustawa”) stanowiąca implementację dyrektywy w sprawie praw konsumentów, nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków informacyjnych związanych z realizacją zakupów na odległość, które zostały obszernie wyliczone w art. 12 Ustawy. 

Jednym z takich obowiązków jest poinformowanie konsumenta o przysługującym mu konsumenckim prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zgodnie z art. 27 Ustawy każdy nabywca będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem sprzedawcy, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny. Konsument ze swojego prawa może skorzystać w ciągu 14 dni od daty otrzymania rzeczy, najczęściej będzie to dzień odbioru przesyłki od kuriera. 

Konsekwencją braku poinformowania konsumenta o przysługującym mu uprawnieniu będzie wydłużenie okresu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – do 12 miesięcy, chyba że przed tym terminem przedsiębiorca naprawi swój błąd – wtedy termin skróci się do 14 dni od daty właściwego poinformowania konsumenta o jego prawie.

Warto pamiętać, że dla zachowania powyższych terminów wystarczające będzie samo wysłanie oświadczenia przez konsumenta, a nie data jego dotarcia do przedsiębiorcy. Takie oświadczenie może być złożone w dowolnej formie. Jeżeli jednak przedsiębiorca umożliwia złożenie takiego oświadczenie za pośrednictwem swojej strony internetowej to będzie zobowiązany niezwłocznie przesłać konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

Zwrot pieniędzy i koszty odstąpienia

Kupujący decydujący się na odstąpienie od umowy nie ponosi żadnych kosztów takiej operacji, z wyjątkiem konieczności pokrycia kosztów odesłania rzeczy, o czym przedsiębiorca jest zobowiązany konsumenta poinformować. Pozostałe koszty są mu w pełni zwracane, chyba że zamawiając produkt nie zdecydował się na wybór najtańszego, zwykłego sposobu dostawy – wtedy zwrócona zostanie mu jedynie kwota odpowiadająca tej najniższej stawce..

Sprzedawca powinien zwrócić środki w takim sam sposób, w jaki otrzymał je od kupującego, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia konsumenta o rezygnacji z umowy. Może wstrzymać się jednak do momentu, kiedy otrzyma zwracaną rzecz albo potwierdzenie jej odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Przedsiębiorca nie może przedłużać ustalonego terminu zwrotu środków. Kwota, którą wpłacił konsument musi być ponadto zwrócona w całości, bez żadnych potrąceń wynikających chociażby z tytułu kosztów przelewu. Zabronione są także próby wymuszania kar za skorzystanie z prawa do zwrotu towaru.

Podsumowanie

Obowiązki nałożone na przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem instytucji konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy nie są trudne do realizacji, a dzięki ich wypełnieniu nie narażamy się na negatywne konsekwencje związane np. z wydłużeniem terminu na zwrot towaru przez konsumenta, co generuje dodatkowe problemy natury prawnej i faktycznej. Równocześnie unikamy ryzyk związanych z podjęciem działań np. przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów, a nasz sklep zyskuje w oczach byłych i przyszłych klientów jako rzetelny i przyjazny konsumentowi.

 

  1. Dz.U.2020.287 tj. z dnia 28.01.2020 r.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Tekst mający znaczenie dla EOG.

 

O Autorze

Michał Kalinowski
  • Wspiera bieżącą obsługę przedsiębiorców
  • Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego, e-commerce i świadczenia usług droga elektroniczną, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji (AI)