Blog

Ogłoszenie upadłości a zawieszenie działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

06-03-2021

Przez trwającą pandemię koronawirusa, która spowodowała zastój gospodarki, wielu przedsiębiorców podjęło decyzję o ogłoszeniu upadłości lub zawieszeniu działalności prowadzonych spółek. W artykule postaramy się przybliżyć różnice między tymi instytucjami.

Ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na wstępie przyjrzymy się kwestii ogłoszenia upadłości spółki. Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Proces ogłoszenia upadłości rozpoczyna się z momentem złożenia wniosku przez uprawniony podmiot, którym zazwyczaj jest dłużnik lub jego wierzyciel osobisty. Podstawę do złożenia wniosku stanowi niewypłacalność dłużnika. Wniosek jest składany do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powinien on spełniać wymogi formalne przewidziane w art. 22 prawa upadłościowego oraz fiskalne, podlega bowiem opłacie. Należy również uiścić zaliczkę na poczet postępowania upadłościowego w wysokości jednokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, pomniejszonego o nagrody z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego. Wysokość wskazanego wynagrodzenia jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nieuiszczenie zaliczki stanowi brak formalny, a jego nieuzupełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku. Istnieje również możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych w przypadku braku wystarczających środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. W celu uzyskania takiego zwolnienia, należy złożyć do sądu właściwy wniosek w tym zakresie.

W kontekście odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istotny jest również czas złożenia wniosku. Członkowie zarządu są zobowiązani wystąpić ze wskazanym wnioskiem w terminie 30 dni od momentu wystąpienia stanu niewypłacalności. W przypadku braku dokonania zgłoszenia we wskazanym terminie, są narażeni na poniesienie różnego rodzaju odpowiedzialności. Przykładowo, mogą oni odpowiadać za zobowiązania spółki własnym majątkiem na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, otrzymać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a także zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Z chwilą ogłoszenia upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest ona zobowiązana wydać wszelki majątek i księgi rachunkowe syndykowi, który dokonuje likwidacji jej majątku, a następnie na podstawie planu podziału rozdysponowuje środki pieniężne między wierzycieli. 

Zawieszenie działalności 

Zawieszenie działalności oznacza z kolei przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej na czas nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące. Korzyścią takiego rozwiązania jest zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek ZUS, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Zawieszenia działalności gospodarczej można dokonać z dowolnego powodu, jednak najczęściej będą to przejściowe kłopoty z jej prowadzeniem. Uchwałę w przedmiocie zawieszenia działalności gospodarczej podejmuje zarząd spółki z o.o. Zasadniczym warunkiem dokonania wspomnianej czynności przez spółkę z o.o. jest brak zatrudnienia pracowników. Spółka powinna zgłosić fakt zawieszenia działalności gospodarczej do KRS na formularzu KRS-Z62, załączając podjętą uchwałę zarządu spółki o zawieszeniu, a także oświadczenie o braku zatrudnienia pracowników. Wniosek ten jest wolny od opłaty sądowej, nie podlega również ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podsumowanie

Podsumowując, wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od konkretnych okoliczności faktycznych. Zawieszenie działalności gospodarczej umożliwia skorzystanie z licznych zwolnień podatkowych, składkowych i pozwala spółce skupić się na pozyskaniu inwestora lub przemodelowaniu działalności w ten sposób, aby odnosiła zyski.  Natomiast, ogłoszenie upadłości to ostatni krok, który wiąże się z likwidacją spółki i spieniężeniem jej majątku, celem dokonania rozliczeń z wierzycielami.

O Autorze

Rafał Wieczerzak
  • Wspiera bieżącą obsługę przedsiębiorców
  • Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa medycznego, prawa własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa IT