Blog

Tarcza antykryzysowa 1.0

10-04-2020

Obecnie planowane są poprawki do uchwalonej ustawy. 7 kwietnia br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 330). Na dzień 8 kwietnia br. prace nad ustawą były niezakończone – projekt ustawy znajdował się na etapie trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 

1. Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy

 • Przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych na określonym poziomie, mogą wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć wymiar czasu pracy.
 • W przypadku przestoju ekonomicznego możliwe jest obniżenie wynagrodzeń pracowników do 50%.
 • Przedsiębiorca może także obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu.
 • Żeby wprowadzić powyższe rozwiązania, niezbędne jest zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników.

2. Dofinansowanie wypłat pracowników z fgśp

 • Przedsiębiorca, który wprowadził przestój ekonomiczny albo obniżył wymiar czasu pracy, może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Dofinansowanie wynosi:
 1. w przypadku pracownika objętego przestojem ekonomicznym – 50% minimalnego wynagrodzenia (1.300 zł) + środki na opłacenie składek od przyznanych kwot dofinansowania;
 2. w przypadku pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy – w wysokości odpowiadającej połowie obniżonego wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (972,70 zł – ostatni kwartał 2019 r.).
 • Dofinansowanie nie jest przyznawane w odniesieniu do pracowników, jeśli ich wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym wniosek przekroczyło 595,74 zł.

3. Świadczenia postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

 • Jednorazowe świadczenie, które przysługuje wtedy, gdy zawarta umowa cywilnoprawna nie doszła do skutku albo jej wykonanie zostało znacznie ograniczone w związku z przestojem w działalności wskutek wystąpienia COVID-19.
 • Świadczenie dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną, zawartą przed dniem 1 lutego 2020 r., które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytuł.
 • Przysługuje wtedy, gdy suma przychodów z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek, nie przekroczyła 15.595,74 zł.
 • Jeśli suma przychodów z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek wyniosła mniej niż 1.300 zł – świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania umowy.

4. Świadczenia postojowe osób prowadzących działalność gospodarczą

 • Jednorazowe świadczenie, które przyznawane jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli miały przestój wskutek COVID-19.
 • Świadczenie przysługuje przedsiębiorcom, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia.
 • Warunkiem przyznania świadczenia jest:rozpoczęcie prowadzenia działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. i niezawieszenie jej, podczas gdy przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był 15% niższy niż w poprzednim miesiącu i nie przekroczył 15.595,74 zł;
 • rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i zawieszenie jej po dniu 31 stycznia 2020 r., podczas gdy przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie 15.595,74 zł.
 • Wysokość świadczenia postojowego wynosi 2.080 zł lub 1.300 zł.

5. Zmiany w zakresie ustalania czasu pracy pracowników

 • Pracodawca, który zanotował spadek obrotów gospodarczych na określonym poziomie w następstwie COVID-19 i który, co do zasady, nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek do końca trzeciego kwartału 2019 r., może wprowadzić zmiany w zakresie czasu pracy.
 • Możliwe jest:
 1. ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego z 11h na 8h, a tygodniowego z 35h na 32 h;
 2. zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a przedstawicielem pracowników o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasy do 12 h, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy;
 3. zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a przedstawicielem pracowników o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikających z umów o pracę.

6. Zmiany dotyczące obowiązków wykonywania badań profilaktycznych

 • Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się wykonywanie obowiązków dotyczących przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników i badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy.
 • Po odwołaniu stanu (zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii) należy niezwłocznie podjąć zawieszone obowiązki i badania wykonać w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania tego stanu.

7. Zmiany w zakresie terminów do zawarcia umów pracowniczych planów kapitałowych

 • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób (na dzień 30.06.2019 r.) mogą zawrzeć umowy PPK później niż przewidywała to ustawa o Pracowniczych planach kapitałowych.
 • Umowa o zarządzenie PPK powinna zostać zawarta do 27.10.2020 r., a umowa o prowadzenie PPK do 11.2020 r.

8. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

 • przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli wystąpił spadek obrotów na określonym poziomie wskutek COVID-19.
 • Dofinansowanie mogą otrzymać mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy,
 • Wysokość dofinansowania zależy do spadku obrotu:
 1. co najmniej 30% – 50% kwoty wynagrodzenia, nie więcej niż 1.300 zł + kwota na składki ZUS należne od pracodawcy;
 2. co najmniej 50% – 70% kwoty wynagrodzenia, nie więcej niż 1.820 zł + kwota na składki ZUS należne od pracodawcy;
 3. co najmniej 80% – 90% kwoty wynagrodzenia, nie więcej niż 2.340 zł + kwota na składki ZUS należne od pracodawcy.

9. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 • Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniający pracowników, może otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów na określonym poziomie wskutek COVID-19.
 • Wysokość dofinansowania zależy od spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów:
 1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie ( 1.300 zł);
 2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie ( 1.820 zł);
 3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie ( 2.340 zł).

10. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

 • W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
 • Pożyczka wynosi max. 000 zł i a stałe oprocentowanie wynosi w skali 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 • Spłata następuje w terminie max. 12 miesięcy.

11. Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne

 • Płatnikowi składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik przed dniem 1 lutego 2020 r. przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne.
 • Płatnikowi składek, będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającemu składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r., którego przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 15.681 zł, przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne.

12. Ulga w opłaceniu składek bez opłaty prolongacyjnej

 • W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, dotyczącego należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.

O Autorze

Paulina Klimas
 • Wspiera bieżącą obsługę przedsiębiorców
 • Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, specjalizując się w prawie własności intelektualnej
 • Prowadzi obsługę postępowań sądowych i administracyjnych