Strefa wiedzy

18-07-2017

Niniejszy artykuł stanowi drugi z serii artykułów poświęconych tematyce umów wdrożeniowych. Zostaną w nim omówione zagadnienia związane z odbiorem prac, zarządzaniem projektem, wynagrodzeniem oraz zasadami odpowiedzialności.

Witold Jelito Mężczyzna z założonymi na siebie rękami, w średniej długości włosach i czarnej marynarce
Witold Jelito
Radca Prawny

02-12-2016

Umowa wdrożeniowa należy do kluczowych kontraktów związanych z informatyzacją przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia zamawiającego, umowa ta reguluje kwestie dostarczenia i uruchomienia oprogramowania obsługującego określone procesy biznesowe. Takie ogólne ujęcie jest nieco uproszczone. W istocie bowiem wdrożenie systemu IT stanowi wieloetapowy proces, na który mogą składać się m.in.: analiza informatyczna, projektowanie i tworzenie oprogramowania, jego instalacja, uruchomienie, migracja danych czy integracja ze środowiskiem informatycznym. Oprócz tego, umowa wdrożeniowa może przewidywać dodatkowe usługi, jak asysta wdrożeniowa czy szkolenia użytkowników. Specyfika prac wykonywanych w ramach wdrożenia powoduje, że poszczególne umowy wdrożeniowe mogą się od siebie istotnie różnić. Niemniej jednak można wskazać pewne stałe elementy charakterystyczne dla tego rodzaju kontraktów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie procesu przygotowywania oraz negocjowania umowy. Niniejszy artykuł stanowi pierwszy z serii artykułów, których celem będzie syntetyczne zaprezentowanie tych elementów.

Witold Jelito Mężczyzna z założonymi na siebie rękami, w średniej długości włosach i czarnej marynarce
Witold Jelito
Radca Prawny

09-09-2016

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego dokonana na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2015 r. poz. 1311. Wskazana nowelizacja przede wszystkim wprowadza do obrotu nową formę czynności prawnych, tj. formę dokumentową.

Ustawodawca zerwał z tradycyjnym rozumieniem dokumentu, wynikającym z dotychczasowego brzmienia art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego, jako pisma zawierającego oświadczenie oraz własnoręczny podpis osoby składającej to oświadczenie. Od wejścia w życie zmian, Kodeks cywilny definiuje dokument, jako nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (art. 773 KC). Powyższa definicja jest bardzo szeroka i umożliwia zaliczenie do kategorii dokumentów także obrazu, dźwięku czy grafiki. Nie ma przy tym znaczenia, na jakim nośniku informacje te będą utrwalone oraz za pomocą jakich środków (np. smartfon, komputer, pióro).

Dr Jakub Kabza
dr Jakub Kabza
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający

26-08-2016

wdrozenie3Przedstawiamy Państwu tekst prezentacji wygłoszonej na webinarium przeprowadzonym dla Partnerów firmy Soneta sp. z o.o. w dniu 26 sierpnia 2016 r.

Jakub Cebula
Jakub Cebula
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający
Dr Jakub Kabza
dr Jakub Kabza
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający

05-08-2016

uwIIPrzedstawiamy Państwu tekst prezentacji wygłoszonej na webinarium przeprowadzonym dla Partnerów firmy Soneta sp. z o.o. w dniu 5 sierpnia 2016 r.

Jakub Cebula
Jakub Cebula
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający

22-07-2016

wdrozeniePrzedstawiamy Państwu tekst prezentacji wygłoszonej na webinarium przeprowadzonym dla Partnerów firmy Soneta sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2016 r.

Dr Jakub Kabza
dr Jakub Kabza
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający

12-05-2016

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Państwu nowe orzeczenie Sądu Najwyższego o sygnaturze III CZP 89/15, zapadłe 31 marca 2016 r. Jest ono o tyle interesujące, iż problem, którym zajmował się Sąd Najwyższy dotyczy bardzo szerokiego kręgu osób, w praktyce każdej, która pełni lub pełniła funkcje w zarządzie spółki handlowej. Zanim jednak przejdę do meritum nie mogę się oprzeć osobistej refleksji.

Jakub Cebula
Jakub Cebula
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający

01-02-2016

Jako konsumenci zawieramy dziesiątki umów. Znaczna część z nich dotyczy drobnych spraw życia codziennego, np. zakupu podstawowych artykułów żywnościowych, lekarstw czy sprzętu elektronicznego. Inne natomiast mają dla nas większe znaczenie, jak: umowa o świadczenia usług telekomunikacyjnych, rachunku bankowego, organizacji wakacji, umowa kredytu czy umowa deweloperska.

W zdecydowanej większości przypadków, przed zawarciem umowy, przedsiębiorcy doręczają nam gotowe wzory umów, często z dodatkowymi regulaminami, których negocjowanie jest w zasadzie niemożliwe. W zaufaniu do przedsiębiorców przyjmujemy, że doręczone nam dokumenty są zgodne z przepisami prawa. Niestety, niejednokrotnie przedsiębiorcy narzucają nam postanowienia, które nie tylko nie są dla nas konsumentów korzystne, ale bardzo często nie odpowiadają obowiązującym przepisom.


28-12-2015

Niemalże każdego dnia stykamy się z danymi osobowymi. Przekazujemy własne dane osobowe innym podmiotom lub też sami zbieramy je w związku z prywatnymi czy zawodowymi celami. Dane osobowe gromadzimy na różne sposoby: w telefonach komórkowych, na skrzynkach mailowych, w komputerach czy w końcu w tradycyjnych, papierowych notesach. Powyższe pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne, z czego często nie zdajemy sobie sprawy.


14-12-2015

W ostatnich latach w branży IT można zaobserwować rosnącą popularność tzw. pozapracowniczych form zatrudniania programistów (np. umów o dzieło lub umów o świadczenie usług). Zainteresowanie takimi formami współpracy istnieje zarówno po stronie pracodawców, którzy dzięki ich zastosowaniu mogą optymalizować koszty, jak również u programistów, którym formy te zapewniają większą elastyczność współpracy oraz wyższe dochody. Poniżej przedstawione zostały istotniejsze zagadnienia związane z tego typu umowami.

Witold Jelito Mężczyzna z założonymi na siebie rękami, w średniej długości włosach i czarnej marynarce
Witold Jelito
Radca Prawny