Zrealizowane
projekty

Poniżej przedstawiamy listę wybranych projektów realizowanych przez prawników Kancelarii w ostatnich miesiącach. Projekty te wykonywane były w ramach stałej obsługi prawnej Klientów lub jako wsparcie przy konkretnej, pojedynczej sprawie.

I 2018 Przekształcenie działalności
Prawnicy Kancelarii udzielali konsultacji prawnych związanych z przekształceniem działalności gospodarczej w spółkę.

I 2018 Dane osobowe
Kancelaria wdrażała u Klienta dokumentację związaną z ochroną danych osobowych.

I 2018 Utworzenie spółki
Wsparliśmy Klienta w procesie rejestracji spółki z o.o. za pośrednictwem portalu S24.

I 2018 Umowa outsourcingowa
Na zlecenie Klienta z branży IT przeprowadziliśmy weryfikację umowy regulującej outsourcing programistów.

XII 2017 Kupno nieruchomości
Kancelaria obsługiwała transakcję kupna nieruchomości gruntowej.

XII 2017 Umowa wdrożeniowa
Przygotowaliśmy dla firmy IT wzór umowy na wdrożenie systemu informatycznego.

XII 2017 Umowa o wykonanie dzieła
Prawnicy Kancelarii przygotowali projekt umowy regulującej stworzenie dzieła z zakresu wzornictwa przemysłowego.

XII 2017 Sprzedaż udziałów
Kancelaria sporządziła dokumentację związaną ze sprzedażą udziałów w sp. z o.o. oraz rejestracją zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

XII 2017 Sprzedaż aktywów
Prawnicy Kancelarii wspierali Klienta w procesie sprzedaży istotnych aktywów.

XI 2017 Umowa licencyjna
Przygotowaliśmy dla Klienta projekt umowy licencyjnej dotyczącej publikacji książkowej.

XI 2017 Umowa partnerska
Prawnicy Kancelarii sporządzili dokumentację dla firmy IT związaną ze stworzeniem sieci partnerskiej, w tym projekt umowy partnerskiej.

XI 2017 Umowa wdrożeniowa
Kancelaria przygotowała umowę na wdrożenie projektu informatycznego z kontrahentem zagranicznym.

XI 2017 Dane osobowe
Prawnicy Kancelarii przygotowali dla Klienta dokumentację dotyczącą danych osobowych wykorzystywaną na stronie internetowej.

X 2017 Umowa przedinwestycyjna
Udzieliliśmy wsparcia prawnego w procesie negocjowania umowy przedinwestycyjnej.

X 2017 Szkolenie
Prawnicy Kancelarii przeprowadzili szkolenie w zakresie zasad przenoszenia licencji na programy komputerowe.

X 2017 Umowa inwestycyjna
Kancelaria przeprowadziła weryfikację prawną dokumentów związanych z inwestycją w inkubator przedsiębiorczości.

X 2017 Umowa T&M
Przygotowaliśmy dla firmy IT wzór umowy time&materials, związanej z outsourcingiem deweloperów.

IX 2017 Znaki towarowe
Przygotowaliśmy dokumentację niezbędną do rejestracji znaku towarowego.

IX 2017 S24
Udzieliliśmy wsparcia prawnego w procedurze rejestracji spółki za pośrednictwem portalu S24.

IX 2017 Umowa b2b
Przygotowaliśmy dla klienta z branży IT projekty umów b2b z deweloperami.

IX 2017 Najem lokalu
Prowadziliśmy w imieniu Klienta negocjacje dotyczące najmu lokalu biurowego.

VIII 2017 Sprzedaż nieruchomości
Kancelaria reprezentowała Klienta w negocjacjach oraz przy sprzedaży nieruchomości gruntowej.

VIII 2017 Regulamin sklepu internetowego
Przygotowaliśmy dla Klienta regulamin sklepu internetowego oraz dokumentację dotyczącą danych osobowych.

VIII 2017 Umowa najmu
Prawnicy Kancelarii negocjowali w imieniu Klienta umowę najmu lokalu biurowego.

VIII 2017 Umowa pożyczki
Udzieliliśmy wsparcia prawnego przy negocjacjach oraz zawarciu umowy pożyczki pieniężnej. Przygotowaliśmy także dokumentację do ustanowienia zabezpieczeń pożyczki.

VII 2017 Znaki towarowe
Prawnicy Kancelarii przygotowali dla Klienta dokumentację na potrzeby rejestracji znaku towarowego.

VII 2017 Umowa b2b
Kancelaria przygotowała dla firmy informatycznej szablony umów z programistami.

VII  2017 Umowa najmu
Prawnicy Kancelarii wspierali Klienta w procesie negocjacji oraz zawierania umowy najmu biura.

VII 2017 Założenie spółki
Przygotowaliśmy dokumentację związaną z założeniem spółki oraz przeniesieniem do spółki dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej.

VI 2017 Umowa SLA
Prawnicy Kancelarii przygotowali dla Klienta z branży IT projekt umowy serwisowo-projektowej.

VI 2017 Sprzedaż nieruchomości
Kancelaria obsługiwała stronę sprzedającą w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowej.

VI 2017 Zebranie członków stowarzyszenia
Kancelaria obsługiwała od strony prawnej zebranie członków stowarzyszenia, przygotowując niezbędne dokumenty oraz zapewniając wsparcie prawne w trakcie zebrania.

VI 2017 Kupno nieruchomości
Prawnicy Kancelarii przeprowadzili analizę prawną nieruchomości, poprzedzającą transakcję kupna nieruchomości oraz wydali rekomendację w tym zakresie.

V 2017 Umowa partnerska
Na zlecenie Klienta przygotowaliśmy projekt umowy regulującej współpracę z partnerami w ramach sieci partnerskiej.

V 2017 Sprawy pracownicze
Sporządziliśmy kompleksową dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika jak również udzieliliśmy Klientowi konsultacji w tym zakresie.

V 2017 Zamówienia publiczne
Udzieliliśmy wsparcia prawnego w procedurze z zakresu prawa zamówień publicznych.

V 2017 Audyt akt rejestrowych
Prawnicy Kancelarii przeprowadzili audyt akt rejestrowych spółki oraz przygotowali raport z badania akt.

IV 2017 Porozumienie wspólników
Kancelaria wsparła Klienta w procesie negocjowania warunków porozumienia wspólników.

IV 2017 Umowa użytkownika końcowego
Kancelaria przygotowała dla klienta umowę użytkownika końcowego regulującą kwestie związane z licencjonowaniem oprogramowania.

IV 2017 Umowy z personelem
Przygotowaliśmy dla Klienta projekty umów regulujące współpracę z personelem.

IV 2017 Umowa SLA
Prawnicy Kancelarii sporządzili projekt umowy serwisowo-projektowej.

III 2017 Umowa wdrożeniowa
Przygotowaliśmy dla Klienta projekt umowy o wdrożenie systemu informatycznego.

III 2017 Audyt
Kancelaria przeprowadziła audyt dokumentów korporacyjnych u Klienta.

III 2017 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
Prawnicy Kancelarii sporządzili dokumentację korporacyjną dla potrzeb zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

III 2017 Szkolenie
Nasi prawnicy przeprowadzili szkolenie z zakresu zasad następstwa prawnego.

II 2017 Opinia prawna
Prawnicy Kancelarii przygotowali opinię prawną dotyczącą oceny roszczeń.

II 2017 Umowa inwestycyjna
Kancelaria przygotowała dla Klienta projekt umowy inwestycyjnej.

II 2017 Negocjacje
Kancelaria udzieliła wsparcia w procesie negocjowania warunków wdrożenia systemu informatycznego.

II 2017 Umowa sprzedaży
Na zlecenie Klienta udzieliliśmy konsultacji prawnych w sprawie zakupu nieruchomość.

I 2017 Umowa wdrożeniowa i szkolenie
Kancelaria przygotowała projekt umowy o wdrożenie systemu informatycznego jak również przeprowadziła szkolenie dla pracowników z zasad określonych w tej umowie.

I 2017 Opinia prawna
Kancelaria sporządziła opinię poruszającą kwestie związane ze statusem zawodu.

I 2017 Konsultacje prawne
Udzieliliśmy klientowi konsultacji prawnych dotyczących realizacji umowy o wdrożenie systemu informatycznego.

I 2017 Umowa agencyjna
Prawnicy Kancelarii przygotowali dla klienta projekt umowy agencyjnej.

XII 2016 Umowa dystrybucyjna
Kancelaria przygotowała dla producenta oprogramowania umowę regulującą dystrybucję oprogramowania.

XII 2016 Opinia prawna
Prawnicy Kancelarii przygotowali dla Klienta opinię prawną w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z umowy cesji.

XII 2016 Emisja obligacji
Kancelaria przygotowała dokumentację prawną związaną z emisją obligacji korporacyjnych.

XII 2016 Znaki towarowe
Udzieliliśmy naszemu Klientowi konsultacji w zakresie problematyki rejestracji znaków towarowych.

XI 2016 Program motywacyjny
Kancelaria przygotowała dokumentację programu motywacyjnego opartego na instrumentach pochodnych oraz wniosek o interpretacje indywidualną w zakresie skutków podatkowych programu.

XI 2016 Dokumentacja pracownicza
Prawnicy Kancelarii wsparli Klienta w przygotowaniu dokumentacji pracowniczej, w tym wzorów umów o prace.

XI 2016 Opinia prawna
Kancelaria przygotowała na zlecenie Klienta opinię prawną dotycząca realizacji umowy o dzieło.

X 2016 Umowa wdrożeniowa
Przygotowaliśmy dla Klienta Kancelarii umowę o wdrożenie systemu informatycznego oraz umowę o świadczenie usług serwisowych.

X 2016 Umowa agencyjna
Prawnicy Kancelarii sporządzili na zlecenie Klienta projekt umowy agencyjnej regulowanej przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

X 2016 Opinia prawna
Kancelaria sporządziła opinię prawną z zakresu przepisów Prawa o stowarzyszeniach.

X 2016 Sprzedaż akcji
Zapewnialiśmy wsparcie prawne naszego Klienta przy negocjowaniu umowy sprzedaży akcji spółki publicznej.

IX 2016 Opinia prawna
Kancelaria przygotowała dla swojego klienta opinię prawną na temat programów motywacyjnych.

IX 2016 Regulamin strony www
Prawnicy Kancelarii przygotowali na zlecenie klienta regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

IX Opinia prawna
Sporządziliśmy opinię prawną odnoszącą się do problematyki ustanowienia hipoteki na nieruchomości.

VIII 2016 Szkolenie
Prawnicy Kancelarii przeprowadzili szkolenie dotyczące spraw korporacyjnych w spółce kapitałowej.

VIII 2016 Negocjacje kontraktu
Wspieraliśmy Klienta z branży IT przy negocjacjach umowy wdrożeniowej, umowy licencyjnej oraz umowy serwisowej.

VIII 2016 Opinia prawna
Przygotowaliśmy dla Klienta opinię prawną odnoszącą się do kwestii związanych z dostawą produktów.

VII 2016 Analiza prawna
Kancelaria przygotowała analizę dotyczącą zmian jakie weszły w życie po nowelizacji Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Przedmiotem analizy była w szczególności instytucja alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) oraz alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI) oraz zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną.

VII 2016 Umowa najmu
Nasi prawnicy opiniowali umowę najmu jaka została zaproponowana Klientowi Kancelarii.

VII 2016 NDA
Przygotowaliśmy dla klienta projekt umowy o zachowanie poufności.

VI 2016 Transakcja
Kancelaria przygotowała całość dokumentacji związanej z transakcją zbycia udziałów w spółce.

VI 2016 Rejestracja spółki
Prawnicy Kancelarii wspierali Klienta w procesie założenia spółki, w tym przygotowali umowę spółki. Spółka została zarejestrowana w KRS.

VI 2016 Dane osobowe
Kancelaria zorganizowała na zlecenie Klienta szkolenie z zakresu danych osobowych dla pracowników Klienta.

V 2016 Porozumienie wspólników
Przygotowaliśmy dokumentację związaną ze sprzedażą udziałów oraz porozumienie wspólników regulujące prawa i obowiązki wspólników po sprzedaży.

V 2016 Opinia prawna
Kancelaria sporządziła opinię prawną dotyczącą kwestii związanych z prawami obligacyjnymi do nieruchomości.

V 2016 Znaki towarowe
Kancelaria doradzała Klientowi w sprawach związanych ze znakami towarowymi.

IV 2016 Opinia prawna
Przygotowaliśmy na zlecenie Klienta opinię prawną obejmującą problematykę własności środków trwałych.

IV 2016 Transakcja
Obsługiwaliśmy transakcję sprzedaży spółki. Kancelaria przygotowała całość dokumentacji związanej ze sprzedażą oraz rejestracją sprzedaży w KRS.

IV 2016 Konsultacje prawne
Prawnicy Kancelarii wspierali klienta w sprawach z zakresu prawa pracy.

III 2016 Opinia prawa
Kancelaria przygotowała opinię prawną dotyczącą transakcji, której przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa.

III 2016 Umowa o współpracy
Opracowaliśmy umowy regulujące zasady współpracy przy projektach zagranicznych.

III 2016 Opinia prawna
Prawnicy Kancelarii sporządzili dla Klienta opinię dotyczącą kwestii związanych ze znakami towarowymi.

II 2016 Transakcja
Prawnicy Kancelarii świadczyli pomoc prawną w związku z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

II 2016 Umorzenie udziałów
Kancelaria sporządziła dokumentację związaną z umorzeniem udziałów. Zmiana została zarejestrowana przez sąd rejestrowy.

II 2016 Opinia prawna
Przygotowaliśmy opinię prawną dotyczącą pełnienia funkcji administratora zabezpieczeń, w tym administratora hipoteki i administratora zastawu.

I 2016 Dane osobowe
Przeprowadziliśmy szkolenie pracowników Klienta z zakresu problematyki ochrony danych osobowych.

I 2016 Założenie fundacji
Kancelaria przygotowała dokumentację prawną związaną z powołaniem fundacji oraz dokumenty niezbędne do rejestracji fundacji. Fundacja została wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS.

I 2016 Umowa darowizny
Przygotowaliśmy dokumentację prawną związaną z darowizną udziałów spółki. Zmiana została zarejestrowana przez sąd.

I 2016 Transakcja
Prawnicy Kancelarii świadczyli pomoc prawną w związku z zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Doradzaliśmy przy wyborze odpowiednich konstrukcji prawnych, negocjowaliśmy warunki umowy oraz wspieraliśmy Klienta w trakcie podpisywania umowy.

XII 2015 Dane osobowe

Przygotowanie oraz pomoc we wdrożeniu u Klienta kompleksowej dokumentacji z zakresu danych osobowych.

XII 2015 Opinia prawna

Kancelaria przygotowała opinie prawną dotyczącą problematyki obrotu wierzytelnością sporną.

XII 2015 Program motywacyjny

Sporządziliśmy dla Klienta całość dokumentacji związanej z wprowadzeniem programu motywacyjnego opartego na instrumentach pochodnych skierowanego do zarządu i pracowników spółki. Kancelaria przygotowała również wniosek o interpretacje indywidualną w zakresie skutków podatkowych programu. Minister Finansów potwierdził stanowisko Kancelarii wyrażone we wniosku.

XII 2015 Przygotowanie kontraktu

Prawnicy Kancelarii przygotowali dla Klienta projekt umowy o digitalizację zbiorów instytucji publicznej.

XI 2015 Transakcja

Obsługiwaliśmy transakcję sprzedaży spółki, opiewającą na kwotę ponad miliona złotych. Uczestniczyliśmy w przygotowaniu dokumentów transakcyjnych, negocjacjach oraz w zamknięciu transakcji.

XI 2015 Negocjacje kontraktu

Kancelaria reprezentowała Klienta występującego w roli zamawiającego w negocjacjach z firmą informatyczną dotyczących umowy o wdrożenie oprogramowania komputerowego. Kontrakt opiewał na kwotę ponad miliona złotych.

XI 2015 Zmiana umowy spółki

Przygotowaliśmy dokumentację prawną związaną ze zmianą umowy spółki związaną z dopłatami. Ponadto prawnicy Kancelarii przygotowali całość dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS.

XI Opinia prawna

Prawnicy Kancelarii przygotowali opinię prawną dotyczącą szczegółowych kwestii związanych z obniżeniem kapitału zakładowego.

X 2015 Transakcja

Kancelaria obsługiwała transakcję sprzedaży spółki, opiewającą na kwotę kilku milionów złotych. Uczestniczyliśmy w przygotowaniu dokumentów transakcyjnych, negocjacjach oraz w zamknięciu transakcji.

IX 2015 Dane osobowe

Przygotowaliśmy dla Klienta kompleksową dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, wsparliśmy proces wdrożenia dokumentacji u Klienta oraz przeprowadziliśmy szkolenia pracowników Klienta.

VIII 2015 Audyt prawny

Prawnicy Kancelarii przeprowadzili audyt prawny spółki. W raporcie z audytu wskazane zostały główne obszary ryzyk oraz proponowane działania naprawcze.

VIII 2015 Dane osobowe

Kancelaria przygotowała dla Klienta kompleksową dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, wsparła Klienta w procesie wdrożenia dokumentacji oraz przeprowadziła szkolenia pracowników Klienta.

VIII 2015 Założenie spółki

Kancelaria przygotowała dokumentację prawną związaną z powołaniem spółki oraz najmem lokalu przez spółkę w organizacji.

VII 2015 Umowa inwestycyjna

Przygotowaliśmy umowę regulującą powołanie nowej spółki oraz określającej zasady inwestycji wspólników w tę spółkę. Kancelaria przygotowała także pozostałą dokumentację związaną z utworzeniem i rejestracją spółki.

VII 2015 Postępowanie przetargowe

Prawnicy Kancelarii wsparli Klienta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

VI 2015 Porozumienie wspólników oraz transakcja

Kancelaria przygotowała porozumienie wspólników określające zasady zmiany struktury udziałowej w spółce oraz dokumenty związane ze sprzedażą udziałów spółki.

VI 2015 Negocjacje kontraktu

Reprezentowaliśmy Klienta z branży informatycznej występującego w roli wykonawcy w negocjacjach z bankiem dotyczących umowy o świadczenie usług informatycznych.

VI 2015 Audyt prawny

Prawnicy Kancelarii przeprowadzili audyt prawny spółki. W raporcie z audytu wskazane zostały główne obszary ryzyk oraz proponowane działania naprawcze.

VI 2015 Negocjacje kontraktu

Kancelaria reprezentowała Klienta z branży informatycznej występującego w roli wykonawcy w negocjacjach z kancelarią prawną dotyczących umowy o zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania komputerowego. Kontrakt opiewał na kwotę ponad miliona złotych.

VI 2015 Dane osobowe

Przygotowaliśmy dla Klienta kompleksową dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, wsparliśmy proces wdrożenia dokumentacji u Klienta oraz przeprowadziliśmy szkolenia pracowników Klienta.

V 2015 Negocjacje kontraktu

Kancelaria reprezentowała klienta z branży informatycznej występującego jako wykonawca w negocjacjach z kancelarią prawną dotyczących umowy na obsługę projektu informatycznego.

V 2015 Przekształcenie

Kancelaria obsługiwała proces przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawnicy Kancelarii przygotowali całość dokumentacji prawnej oraz doradzali Klientowi na kolejnych etapach procedury przekształceniowej. Przekształcenie spółki zostało skutecznie wpisane do rejestru przedsiębiorców.

V 2015 Negocjacje kontraktu

Prawnicy Kancelarii reprezentowali klienta z branży informatycznej występującego jako wykonawca w negocjacjach z bankiem dotyczących umowy o świadczenie usług informatycznych.

IV 2015 Transakcja

Kancelaria obsługiwała transakcję sprzedaży spółki, opiewającą na kwotę kilkunastu milionów złotych. Kancelaria uczestniczyła w przygotowaniu dokumentów transakcyjnych, negocjacjach oraz w zamknięciu transakcji.

IV 2015 Audyt prawny

Prawnicy Kancelarii przeprowadzili audyt prawny spółki. W raporcie z audytu wskazane zostały główne obszary ryzyk oraz proponowane działania naprawcze.

III 2015 Założenie spółki

Kancelaria przygotowała dokumentację prawną związaną z powołaniem spółki, w tym dotyczącą wniesienia aportu znaku towarowego do spółki, jak również doradzała Klientowi przy doborze odpowiednich konstrukcji prawnych służących wyważeniu interesów wspólników przyszłej spółki.

III 2015 Wsparcie przy organizacji targów

Prawnicy Kancelarii świadczyli kompleksowe wsparcie prawne przy realizacji targów o charakterze ogólnokrajowych. W jego ramach Kancelaria w szczególności negocjowała umowy dotyczące najmu powierzchni oraz świadczenia usług niezbędnych dla prawidłowego przebiegu i zarejestrowania imprezy, opracowała odpowiednie regulaminy dla wystawców i uczestników imprezy, umowy oraz inne dokumenty prawne.

II 2015 Postępowanie przetargowe

Kancelaria wspierała Klienta przy złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

II 2015 Przygotowanie polityk korporacyjnych

Prawnicy Kancelarii przygotowali kompleksową dokumentację wewnętrzną dla Klienta obejmującą politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz politykę antydyskryminacyjną.

II 2015 Stworzenie wzorów umów dla Klienta z branży informatycznej

Kancelaria opracowała dla firmy informatycznej szablony umów najczęściej występujących przy realizacji projektów informatycznych, w tym w szczególności szablon umowy projektowej, umowy serwisowej, umowy o współpracy z partnerem, umowy o zachowaniu poufności (NDA), umowy ramowej.

I 2015 Negocjacje kontraktu

Prawnicy Kancelarii reprezentowali Klienta z branży informatycznej występującego w roli wykonawcy w negocjacjach z dotyczących umowy o zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania komputerowego oraz umowy serwisowej. Kontrakty opiewały na kwotę kilkuset tysięcy złotych.

I 2015 Stworzenie wzorów umów dla Klienta z branży informatycznej

Kancelaria opracowała dla firmy informatycznej szablony umów najczęściej występujących przy realizacji projektów informatycznych, w tym w szczególności szablon umowy wdrożeniowej, umowy serwisowej, umowy licencyjnej, umowy o przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej.

XII 2014 Założenie spółki

Kancelaria przygotowała dokumentację prawną związaną z powołaniem spółki jak również doradzała Klientowi przy doborze odpowiednich konstrukcji prawnych służących wyważeniu interesów wspólników przyszłej spółki.

XII 2014 Negocjacje kontraktu

Prawnicy Kancelarii reprezentowali klienta z branży informatycznej występującego jako wykonawca w negocjacjach z bankiem dotyczących umowy o zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania komputerowego oraz umowy serwisowej. Kontrakty opiewały na kwotę kilku milionów złotych.

XI 2014 Audyt prawny

Prawnicy Kancelarii przeprowadzili audyt prawny dwóch spółek. W raporcie z audytu wskazane zostały główne obszary ryzyk oraz proponowane działania naprawcze.

XI 2014 Zmiana umowy spółki oraz transakcja

Kancelaria przygotowała dokumentację prawną związaną ze zmianą umowy spółki oraz sprzedażą udziałów, jak również obsługiwała transakcję sprzedaży udziałów.

X 2014 Transakcja

Kancelaria obsługiwała transakcję sprzedaży spółki, opiewającą na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Kancelaria uczestniczyła w przygotowaniu dokumentów transakcyjnych, negocjacjach oraz w zamknięciu transakcji.

X 2014 Audyt prawny

Prawnicy Kancelarii przeprowadzili audyt prawny dwóch spółek. W raporcie z audytu wskazane zostały główne obszary ryzyk oraz proponowane działania naprawcze.

IX 2014 Stworzenie dokumentacji dla serwisu internetowego

Kancelaria przygotowała kompletną dokumentację prawną związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, informację cookies, niezbędne oświadczenia oraz politykę cookies.

IX 2014 Negocjacje kontraktu

Prawnicy Kancelarii reprezentowali klienta z branży informatycznej występującego jako wykonawca w negocjacjach dotyczących umowy o zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania komputerowego. Wartość kontraktu opiewała na kwotę kilkuset tysięcy złotych.

VIII 2014 Stworzenie dokumentacji dla serwisu internetowego

Kancelaria przygotowała kompletną dokumentację prawną związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, informację cookies, niezbędne oświadczenia oraz politykę cookies.

VIII 2014 Audyt prawny

Prawnicy Kancelarii przeprowadzili audyt prawny dwóch spółek. W raporcie z audytu wskazane zostały główne obszary ryzyk oraz proponowane działania naprawcze.

VIII 2014 Transakcja

Kancelaria obsługiwała transakcję sprzedaży spółki, opiewającą na kwotę kilkunastu milionów złotych. Kancelaria uczestniczyła w przygotowaniu dokumentów transakcyjnych, negocjacjach oraz w zamknięciu transakcji.

VII 2014 Audyt prawny

Prawnicy Kancelarii przeprowadzili audyt prawny spółki. W raporcie z audytu wskazane zostały główne obszary ryzyk oraz proponowane działania naprawcze.

VI 2014 Przekształcenie

Kancelaria przygotowała kompletną dokumentację prawną związaną z przekształceniem spółki jawnej w spółkę komandytową.

III 2014 Audyt prawny

Prawnicy Kancelarii przeprowadzili audyt prawny spółki. W raporcie z audytu wskazane zostały główne obszary ryzyk oraz proponowane działania naprawcze.

I 2014 Transakcja

Kancelaria obsługiwała transakcję sprzedaży spółki, opiewającą na kwotę kilkunastu milionów złotych. Kancelaria uczestniczyła w przygotowaniu dokumentów transakcyjnych, negocjacjach oraz w zamknięciu transakcji.

I 2014 Audyt prawny

Prawnicy Kancelarii przeprowadzili audyt prawny spółki. W raporcie z audytu wskazane zostały główne obszary ryzyk oraz proponowane działania naprawcze.